Návrh na vykonanie exekúcie
Stručne k exekučnému konaniuExekučné konanie je súdne konanie zamerané na vynútenie splnenia povinnosti, ktorá je obsiahnutá v exekučnom titule a nebola splnená dobrovoľne. Účastníkom konania je oprávnený (ten, v prospech koho sa má plniť) a povinný (ten, kto má povinnosť plniť).

 

Exekučným titulom je v zmysle ust. § 45 Exekučného poriadku napríklad:

 • vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok,
 • rozsudok v trestnom konaní ukladajúci povinnosť nahradiť škodu,
 • notárska zápisnica, za splnenia ďalších podmienok,
 • vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní,
 • rozhodnutie o dedičstve,
 • vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,
 • vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia.

 

Exekučným titulom nie je nezaplatená faktúra a ani iné porušenie zmluvnej, či inej povinnosti. V prípade, ak máte dlžníka ale zatiaľ nemáte súdne rozhodnutie (exekučný titul), je potrebné sa najskôr obrátiť na súd so žalobou, resp. návrhom na vydanie platobného rozkazu. V prípade, že ani po rozhodnutí súdu nebude Vaša pohľadávka uspokojená, je možné domáhať sa núteného splnenia povinnosti v exekúcii.

 

 

Začiatok exekučného konania

 

Exekučné konanie začína spravidla na návrh oprávneného z exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh“) sa po 1. apríli 2017 podáva výlučne  elektronickými prostriedkami, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

 

Návrh  musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou (§ 23 zákona o e-Governmente). Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie (§ 48 ods. 4 Exekučného poriadku) sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 zákona o e-Governmente) pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Najvhodnejší spôsob pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie je prostredníctvom portálu eŽaloby (vytvorenie podania).

 

Z návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 25 eur. Výška poplatku a zúčtovacie údaje sa po podaní návrhu oznamujú poplatníkovi automatizovaným spôsobom.

 

 

Oslobodenia od platenia súdneho poplatku 25 eur

 

V zmysle ust. § 4 Zákona o súdnych poplatkoch sú od poplatku oslobodené napríklad tieto súdne konania:

 • vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnych dávok a príspevkov,
 • vo veciach výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,

 Od poplatku sú oslobodení napríklad:

 • Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, Sociálna poisťovňa,
 • obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
 • oprávnený v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • oprávnený domáhajúci sa zaplatenia výživného,
 • oprávnený v konaní o náhradu škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
 • oprávnený v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
 • spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.

  

Priebeh exekúcie

 

Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov. Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa trvalého pobytu, resp. sídla povinného.

 

Vydané poverenie na vykonanie exekúcie súd odošle poverenému exekútorovi spolu s rovnopisom návrhu na vykonanie exekúcie. Doručením poverenia na vykonanie exekúcie exekútorovi sa začína exekúcia.

 

Po začatí exekúcie exekútor upovedomí oprávneného a povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania, ak ho už je možné určiť; povinného vyzve, aby splnil vymáhaný nárok. Exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred vydaním exekučného príkazu.


Exekútor je povinný v lehotách stanovených Exekučným poriadkom informovať oprávneného o stave exekúcie elektronickými prostriedkami.

Menu

Kontakt

Mobil: +421 908 070 352

E-mail: navrhnaexekuciu@gmail.com

             info@leonylegal.sk


LEONY LEGAL, s.r.o. 

advokátska kancelária

Čmelíkova 17

821 03 Bratislava